دختروووووووونه

zibazibazibaziba

آهاے اפنایـے ڪـــہ یڪے בפستتـפטּ בاره بــہ جهنـَـҐ

ما رפ همـــہ בפس בارטּ...

اعتقادات هر ڪسے مثل مسواڪـہ
خواهشا تو حلق بقیـہ نڪنیـטּ !

 •بــآیَـב بِهــ بَعضـــ هــــآ گُفــتـــــ :·

ظَـرفــیـتــِـ پُشتـــــ تَڪِـمیل َاـωـت

لـُـطفــآ از جـُــلـפּ خَنــجَــر بـِــزَטּ!!! 

 

اومَدیــــــم زِندِگیـــــــــ کُنیـــــم
زِندِگیـــــ پیـــــشـ دَستـــــیـ کَـــــرد :(

خدایا

خودِمونیــــم اِنگـــآر خآک کَم آوردیــــــــے  

بَعضیـــ آدَمآرو با لَجَنـــْـ مآس مآلیــ کَردیـــــآ


zibazibazibaziba

چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, 12:0sara| |

 

 

 

 

مَـــن دُختَــر هَســـتَــم...

دُختَــری بـادُنیـایــی از نجــابَـــت!!

 

دُختــری بـا تَـمـام زیـبـایـی هـای دُنـیــا

 

دُخـتَــری بـا آرامـشی از جـنــس خُـــدا

 

مَــن دُخـتَــر هَسـتَــم...

 

دُخـتَـری از جـنـس غُـنـچه

 

بـا روحـیـه ای لَـطیـف تَر از گُـلبَرگــــ

 

باصـداقَـتی بـه یـکرَنــگـی آیینـــه

 

"دُخـتَـری باغُــروری شـکـنَنده تَراز شـیـشه"

 

با احـسـاسی پـاک تَراز آب رَوان

 

با سـادگی ای شـیریـن تَـر از لـَبخـند مـــــادر...

و دُخـتَری با مُحَـبَت هـایی کـه هیـچـگاه تــمـامی نــدارند!!!

 

 

 

چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, 11:56sara| |

ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮎ ... ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻦ ...

                                                                                                                                   

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮎ ﺣﺘﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭﯾﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖﯿﮕﻦ ..

 

ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﯽ ﺟﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ

 

ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻪ ...

 

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﯿﯿﯿﻠﯽ ﺍﺯﺕ ﻋﺼﺒﯿﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺗ

 

ﺑﺰﻧﯽ ﻓﻮﺭﯼ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ...

 

ﺍﻭﻧﺎ ﮎ ﺑﺨﺎﻃﺮﺕ ﻗﯿﺪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯿﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ ...

 

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﯼ، ﺑﺎﺯﻡ ﺟﻮﺍﺑﺘﻮ ﻣﯿﺪﻥ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺸﺪﻩ ...

 

ﻤﻮﻧﺎ ﮎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺸﻮﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺗﻪ ...

 

ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.

 

                 

 

 

ﺯﯾﺎﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ

                                                                                                                   

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻦ ... ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ

 

ﻧﺪﺍﺭﻥ .

 

ﺭﻭ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﮔﻨﺒﺪ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ .

 

ﯾﺎﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ

 

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﻩ ...

 

ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﮊﻟﻪ

                                                                                                       

... ﺯﯾﺎﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ

 

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﮐﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ... .. ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﺎ

 

ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ...

ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ . ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ

 

ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍ ﻃﺮﻓﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻥ!

چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, 11:53sara| |

 

 

 

 

 

تا حالا دقت کردین اگه پسرای امروزی برن جبهه چی میشه؟؟؟

.

.

.

.

.

.

ﺍﺳﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻭ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ : ﺧﺴﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻓﻮ ﺑﻤﺐ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ : ﻧﻬﻬﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻣﺦ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺰﻧﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺸﺎﺑﺎﺭﻭ ﭘﺮ ﮐﻦ : ﺍﻭﻭﻭ ﮐﻲ ﻣﻴﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻮ ﺗﻴﺮ ﺑﻴﺎﺭﻩ

ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﭘﺮ ﮐﻦ : ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﮑﻨﻢ

ﻣﻤﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﻢ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ :

ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﮊﻝ ﻣﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻴﺎﻡ !

 

 

خخخخخخخخخخخخخخخ

چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, 11:47sara| |

========

دختر یعنی

دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن  !

دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن  !

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی  …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های درپیت

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و خاله و عمه ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دختر بودن یعنی دختر و چه به رانندگی؟

تو باید ماشین ظرفشویی برونی !

دختر بودن یعنی باید فیلم مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی!

دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن!

دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری

که تو عقدنامه نوشته باشه!

دختر بودن یعنی شنیدی شوهر سیمین

واسه ش یه سرویس طلا خریده ۱۲ میلیون؟

دختر بودن یعنی ببخشید میشه جزوه تونو ببینم؟!

دختر بودن یعنی به به خانوم خوشگل….هزار ماشالااااااا…

دختر بودن یعنی برو تو ، دم در وای نستا!

دختر بودن یعنی لباست ۴ متر و نیم پارچه ببره!

دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی

دیگه باید شوهرت بدیم!

دختر بودن یعنی کجا داری میری؟!

دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا ، من خودم میرم!

دختر بودن یعنی کی بود بهت زنگ زد؟!

با کی حرف میزدی؟! گوشیت و بده ببینم !

دختر بودن یعنی خیلی خودسر شدی!

دختر بودن یعنی اول ناموس پدر و برادر بعد هم ناموس شوهر !

دختر بودن یعنی با لباس سفید اومدن با کفن رفتن !

دختر بودن یعنی چون پیر شدم میخواد طلاقم بده رفته صیغه کرده!

عکس دختر

نه با با! بی خود جوش نکنید. دختر بودن یعنی فرشته بودن!

 

 

 

 

 

شنبه 4 بهمن 1393برچسب:, 17:5sara| |

معنای عمیقی در واژه دختر بودن است.

دختر

تورا دختر خانوم می‌نامند مضمونی که جذابیتش نفس‌گیر است…

دنیای دخترانه تو نه با شمع و عروسک معنا پیدا می‌کند و نه با اشک و افسون.

اما تمام این‌ها را هم در برمی‌گیرد…

دختر! تو نه ضعیفی و نه ناتوان، چرا که خداوند تو را بدون خشونت و زورِ بازو می‌پسندد.

اشک ریختن قدرت تو نیست، قدرت روح توست .

تو دختری تو جسم ظریف و روح قوی داری

اما مواظب باشی هر چیزی ظریفی نیاز به مواظبت بیشتر دارد دختر!

شنبه 4 بهمن 1393برچسب:, 17:4sara| |

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

 

مــــــــــــ森ガール+女の子 のデコメ絵文字ــــــــن یــــــــــــــــه دخــــــــــــتــــــــ家電だよ。ミュージックプレーヤー のデコメ絵文字ـــــــــرم

ازنـــــــــــ今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字ـــــــــــوع ســــــــــــــــاده اش

بـــــــメイク のデコメ絵文字ــــــــلــــــــــメイク のデコメ絵文字ـــــد نـــــــــیـــــメイク のデコメ絵文字ــــــســــتم 100قلـــــــــビューティーだよ。メイクだよ。マスカラ のデコメ絵文字ــــــم آرایـــــش کنـــــم

هـــــــــおしゃれ のデコメ絵文字ــــــمــــــــیـــشـــــه دخترونـــــــお洋服 のデコメ絵文字ــه لبــــــ洋服 のデコメ絵文字ــاس می پـــوشـــــおしゃれ のデコメ絵文字ــــم

ودخـــــــ今日の新着ですです12月3日 のデコメ絵文字ـــــــتـــــــــــرونــــــــه فـــــــــــــکر مـــــــ今日の新着です!(b^ー°)11月27 のデコメ絵文字ــــی کنـــــــم

بلــــــــــــــハート キラキラ のデコメ絵文字ـــــد نیســـــــハート キラキラ のデコメ絵文字ــــــتم مثــــــــل مانکــــــــــــن ها راه بــــــــハート キラキラ のデコメ絵文字ــــــروم

و صـــــــــــ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字ــــــــــدایـــم را نـــــــــــازک کنـــــــــــ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字ــــــــــــــم

کفـــــــــــــお洋服 のデコメ絵文字ـــــــــش پاشــــــــنه بلنــــــد هم نمی پوشــــــــお洋服 のデコメ絵文字ـــــم

راحـــــــــ今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字ـــــــت روی چمــــــــن ها می شیـــــــــــــنم و غلــــــ今日の新着です!(b^ー°)12月12日 のデコメ絵文字ــــت می زنــــــــــم

راحــــــــــــــــــت می خنــــ顔文字 のデコメ絵文字ــــدم.راحــــــت گریــــــ顔文字 のデコメ絵文字ــــــــه می کنــــــــــــــم

نــــــわーい+ハート のデコメ絵文字ـــگــران پــــــــاک شــــــــدن آرایــــــــメイク のデコメ絵文字ـــــــشم نیســـــــオシャレ のデコメ絵文字ـــــــتم !

راحــــــــــــــت زیـــــــــر بــــــــــお勧めだよ ネオン のデコメ絵文字ــــــــاران قـــــــدم میزنـــــــــわーい+ハート のデコメ絵文字ــــــــم

هر روز رنــــــــــــــگ مــــــــــــوهایم را عـــــــــــوض نمــــی کنـــــــم

مـــــــــ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ــــــــوهایم را اینگـــــــــــــــونه دوســــــــ今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字ـــــــــت دارم

مشکـــــــــــ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字ـــــــی مشکــــــــ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字ــــــــــی

مـــــــ目 のデコメ絵文字ــــــن همیـــــــــــــــنم کـــــــــــــــه هســــــ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字ـــــتم

ســــــــــــــــハート のデコメ絵文字ـــــــــــــاده

جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, 20:0sara| |

جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, 19:59sara| |

 

دخـ ـتـ ـر که باشی
 

همه دیوانگی های عالم را بـ ـلـ ـدی

 

میتوانی زیر لب ترانه بخوانی و آشپزی کـ ـنـ ـی

 

میتوانی جلوی آیینه موهایت راشانه بـ ـزنـ ـی ونگاهش راحس کـ ـ ـنـ ـی

 

حتی وقتی که نـ ـیسـ ـتـــ

 

می توانی به امید گره خوردن شال دور گردنش...بـ ـبـ ـافـ ـی

 

ودر هر رج،بوسه ای بـ ـکـ ـاری

 

برای روزهای مبادا که در کنارش نـ ـیـ ـستـ ـی

 

دختر که بـ ـاشـ ـی

 

هزار بار هم که بگوید دوسـ ـتـ ـتـــ دارد!

 

باز خواهی پـ ـرسـ ـیـ ـد:

 

دوسـ ـتـ ـم داری؟!

 

وته دلت همیشه خواهد لـ ـرزیـ ـد...

 

دخـ تتـ ـر که بـ ـاشـ ـی هرچقدر هم که زیبا بـ ـاشـ ـی 

 

نگران زیباتر هایی میشوی که شـ ـایـ ـد...

 

عاشقش شـ ـونـ ـد...

 

دخـ ـتـ ـر اسـ ـتـــ دیـ ـگـ ـر.

 

جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, 19:57sara| |
ケータイ+ハート のデコメ絵文字دختر بــآســ موبایلش برچسب یا آویز داشـــته بآشه ケータイ+ハート のデコメ絵文字

 

おしゃれ のデコメ絵文字دختر بآســ وقتی میره جلوی کمد لبــآسش بگه : وااا من چی بپـــوشم ؟ おしゃれ のデコメ絵文字

 

゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字دختر بآســـ عاشــق مهمونــی و پارتیـــ باشه ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字

 

乙女 のデコメ絵文字دختـــر بـــآســـ هنرمنــد باشـــه 乙女 のデコメ絵文字

 

白雪姫★ のデコメ絵文字دختــــر بــآســ یه عالـــــمه دوست داشته باشه  白雪姫★ のデコメ絵文字
 

今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字 دخـــتر بآســ  موهاش تا کمرش باشه 今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字

 

飲み物だよ。コーヒー のデコメ絵文字 دخـــتر بـــآســـ شکــمو باشه 飲み物だよ。コーヒー のデコメ絵文字

 

白雪姫★ のデコメ絵文字 دخـــتر بـــآســـ مخ زنــــی بلـــد بـــآشه  白雪姫★ のデコメ絵文字

 

゜*はーと*゜ のデコメ絵文字دخـــتر بــآســـ عاشـــق شکلات بــآشه ゜*はーと*゜ のデコメ絵文字

جمعه 3 بهمن 1393برچسب:, 19:56sara| |

De$iGn: hOneY